Voorwaarden


Algemene Voorwaarden Skippy-Rent

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes, aanvaardingen, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen die betrekking hebben op de verhuur en de verkoop van goederen en de daarmee in verband staande levering van werkzaamheden en diensten door de rechtspersonen Skippy-Rent Machineverhuur B.V. (KVK 09141434), Skippy-Rent Attractie- en Partyverhuur B.V. (KVK 08123235) en Skippy-Rent Events B.V. (KVK 09098715) en hun evt. rechtsopvolgers (hierna allen te noemen: “Skippy-Rent”).
 2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk tussen Skippy-Rent en de wederpartij zijn overeengekomen en gelden uitsluitend voor de betreffende (rechts)handeling(en).
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere bedingen van de wederpartij is uitgesloten, behoudens voor zover die algemene voorwaarden of andere bedingen uitdrukkelijk door Skippy-Rent zijn aanvaard.
 4. Onder het woord “goed” in deze algemene voorwaarden kan tevens verstaan worden “goederen”.
 5. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden ins tand en zal de betreffende bepaling(en) in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Bij het verhuur van specifieke goederen verstrekt Skippy-Rent aan de wederpartij een zogenaamde Checklist waarin aanvullende algemene voorwaarden staan. Deze Checklist maakt integraal deel uit van de onderhavige algemene voorwaarden en wordt tegelijk met deze voorwaarden (digitaal) verstrekt.

Artikel 2 De huurovereenkomst

 1. Bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand door ondertekening van de schriftelijke huurovereenkomst door de wederpartij of indien daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan een huurovereenkomst tussen partijen.
 2. De huurovereenkomst heeft alleen betrekking op het goed dat in de huurovereenkomst is vermeld en wordt slechts afgesloten voor de aldaar vermelde huurperiode.
 3. De huur gaat in op de dag dat het goed het magazijn of het depot van Skippy-Rent verlaat en is verschuldigd tot en met de dag waarop het goed aldaar weer wordt ontvangen. De verhuurdag is maximaal 24 uur en een week is 7 aaneengesloten dagen.
 4. Indien de wederpartij de overeengekomen huurtermijn wenst te verlengen, dan dient de wederpartij minimaal 24 uur voor het einde van de huur het verzoek tot verlenging bij Skippy-Rent in te dienen. Skippy-Rent kan dit verzoek tot verlenging naar eigen inzicht weigeren. De aldus verlengde huurtermijn blijft onderworpen aan deze algemene voorwaarden.
 5. Wederpartij dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

Artikel 3 Waarborgsom

 1. Wederpartij is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan Skippy- Rent een door hem vast te stellen waarborgsom te geven.
 2. Skippy- Rent behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie en of reiniging.
 3. De waarborgsom wordt bij beëindiging van het huurcontract teruggegeven aan de wederpartij mits en voor zover de wederpartij aan al zijn verplichtingen tegenover Skippy- Rent heeft voldaan,

Artikel 4 Offertes

 1. De door Skippy-Rent uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.
 2. Skippy-Rent is gerechtigd een vrijblijvende offerte na aanvaarding door de wederpartij binnen drie werkdagen te herroepen. Tussen partijen is in dat geval geen overeenkomst tot stand gekomen.

Artikel 5 Levering van het gehuurde

 1. Indien de wederpartij het gehuurde zelf afhaalt, kan dit slechts op de overeengekomen dag en op de overeengekomen tijd bij het overeengekomen filiaal van Skippy-Rent.
 2. Indien Skippy-Rent het gehuurde levert, wordt deze op de door wederpartij opgegeven plaats van bestemming naast de auto gelost. Onder de plaats van bestemming wordt mede verstaan de plaats waar het gehuurde ter beschikking wordt gesteld. Deze plaats moet óf direct bereikbaar zijn voor de vrachtwagens van Skippy-Rent, óf het laad- of lospunt moet zich op een afstand van maximaal 10 meter zonder obstakels bevinden op de begane grond. Voor de terbeschikkingstelling op een andere plaats dan hiervoor is vermeld, wordt een toeslag in rekening gebracht.
 3. De termijn waarin het gehuurde door Skippy-Rent aan de wederpartij moet worden afgeleverd, kan niet beschouwd worden als (juridisch) fatale termijnen. Bij niet tijdige levering van het gehuurde dient de wederpartij Skippy-Rent schriftelijk in gebreke te stellen.
 4. Bij uitvoering van de overeenkomst is Skippy-Rent gerechtigd tot terbeschikkingstelling van een gering afwijkend of soortgelijk goed zonder dat dit grond voor opschorting, opzegging of ontbinding van de (verplichtingen) uit de overeenkomst oplevert.

Artikel 6 Terugbezorging van het gehuurde

 1. De wederpartij dient het gehuurde (inclusief bijbehorend vervoermateriaal) in goede (gebruiks)staat terug te brengen voor het einde van de vermelde huurperiode en met inachtneming van de openingstijden van Skippy-Rent.
 2. Teruggave van het gehuurde kan uitsluitend bij het filiaal waar het gehuurde in ontvangst is genomen.
 3. Nadat het gehuurde door Skippy-Rent in haar magazijn weer is ontvangen, wordt deze gecontroleerd en geteld. Deze telling is bindend.
 4. Bij tekortkoming in de nakoming van bovengemelde teruggave verplichting wordt de wederpartij tot de dag van teruggave een vergoeding per etmaal verschuldigd van 150% van het huurtarief per dag voor het betrokken goed, ongeacht het verdere recht van de Skippy-Rent op schadevergoeding en/of het (laten) terughalen van het goed. Het voornoemde verschuldigde bedrag zal in eerste plaats in mindering worden gebracht op de waarborgsom.

Artikel 7 Gebruik van het gehuurde

 1. Door ondertekening van de overeenkomst en door aanvaarding van het gehuurde erkent de wederpartij dat het gehuurde in goede (gebruiks)staat en zonder schade aan haar ter beschikking is gesteld.
 2. Door ondertekening van de overeenkomst komt de wederpartij met Skippy-Rent overeen dat zij ter vermijding van schade aan of letsel van de wederpartij of derden en/of ter voorkoming van beschadiging van het gehuurde van de wederpartij en/of van derden, het gehuurde zowel in als buiten gebruik met de nodige zorgvuldigheid en met inachtneming van de door Skippy-Rent of een van diens ondergeschikten verstrekte instructies zal gebruiken c.q. behandelen zonder het gehuurde voor doeleinden te gebruiken waarvoor het niet bestemd is.
 3. Wederpartij moet indien nodig voor verbruik en onderhoud van het gehuurde, brandstof en smeermiddelen bij Skippy-Rent aanschaffen. Het gehuurde moet – voor zover noodzakelijk – regelmatig doorgesmeerd worden en indien aanwezig moet het oliepeil dagelijks gecontroleerd worden. De wederpartij dient eveneens tijdig contact op te nemen met Skippy-Rent indien de (periodieke) keuring van het gehurude dreigt te verlopen.

Artikel 8 Schade aan het gehuurde

 1. Beschadiging van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld aan de Skippy-Rent schriftelijk te worden medegedeeld.
 2. Iedere schade aan het gehuurde tijdens het transport naar en gebruik door wederpartij komt voor rekening van de wederpartij. Voor zover relevant is de wederpartij tot aan het moment dat het goed weer feitelijk door Skippy-Rent in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, daaronder mede verstaan schade als gevolg van verkeerd brandstofgebruik, het niet handhaven van het juiste oliepeil en het ongemeld laten verlopen van de (periodieke) keuring. De kosten van de brandstof en het handhaven van het oliepeil zijn voor rekening van de wederpartij.
 3. Indien het gehuurde in beschadigde staat wordt terug ontvangen en reparatie daarvan nodig is, wordt aan de wederpartij de huurprijs doorberekend over de periode dat de reparatie duurt en het gehuurde niet voor wederverhuur beschikbaar is.
 4. De wederpartij is voorts aansprakelijk voor alle door Skippy-Rent gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het goed in vuile, slechte en/of beschadigde staat aan Skippy-Rent wordt teruggegeven, onverminderd het recht van Skippy-Rent tot schadevergoeding.
 5. De door Skippy-Rent gemaakte expertisekosten ter vaststelling van schade aan het gehuurde alsmede de reparatie- en reinigingskosten komen voor rekening van de wederpartij.
 6. Indien de schade vermeerderd met de reparatie- en/of reinigingskosten niet meer bedragen dan € 600,- geschiedt expertise door Skippy-Rent.
 7. Indien de schade, reparatie- en reinigingskosten meer bedragen dan € 600,-, zal de expertise op kosten van de wederpartij worden uitgevoerd door een door de Skippy-Rent aan te wijzen schade-expertisebureau, tenzij de wederpartij binnen 8 dagen na hiervan in kennis te zijn gesteld de Skippy-Rent schriftelijk bericht zelf binnen een termijn van twee weken een daartoe gespecialiseerd bureau een expertise zal laten uitvoeren. Na ommekomst van de termijn van 8 dagen volgt expertise en vervolgens herstel, reparatie, reiniging en/of een andere behandeling ter zake van het gehuurde.
 8. De schade (waaronder huurderving) en de kosten die voortvloeien uit de voornoemde leden komen geheel voor rekening van de wederpartij.
 9. Vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld door de wederpartij schriftelijk aan de Skippy-Rent te worden medegedeeld.
 10. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het gehuurde dient de nieuwwaarde van het gehuurde volgens de op dat moment geldende prijslijst aan Skippy-Rent te worden vergoed. Het voorgaande geldt onverminderd het recht van Skippy-Rent tot vordering van nakoming, schadevergoeding of opschorting.
 11. In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering, dan wel bezwaring van het gehuurde is de wederpartij niettemin gehouden de overeengekomen huurtermijnen te vergoeden alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of bezwaard is. Voorts is de wederpartij gehouden om in verband met huur c.q. winstderving door Skippy-Rent aan Skippy-Rent een forfaitaire schadevergoeding te betalen. Het bedrag van forfaitaire schadevergoeding is gelijk aan 6 maanden van de vermelde huurprijs.
 12. Bij diefstal is het Eigen Risico 10% met een minimum van 1250 euro alleen van toepassing indien er verzekeringspremie betaald wordt. Indien er geen verzekeringspremies is betaald, bedraagt het Eigen Risico de volledige waarde van het gehuurde.

Artikel 9 Reparatie van het gehuurde

 1. Reparaties aan het gehuurde mogen alleen door Skippy-Rent of de door haar schriftelijk aangewezen derden geschieden.
 2. Bij noodzaak van reparatie moet het gehuurde worden teruggebracht naar het depot van afgifte en ontvangt de wederpartij tegen betaling van de (geschatte) reparatiekosten een vervangingsexemplaar.
 3. Voornoemde vervanging heeft geen invloed op de lengte van de overeengekomen huurperiode en de daaraan verbonden huurprijs.
 4. Rechten en plichten uit de overeenkomst hebben met ingang van de vervanging door Skippy-Rent (eveneens) betrekking op het vervangingsexemplaar.

Artikel 10 Veiligheid

 1. De wederpartij is verplicht alle maatregelen te nemen om de veiligheid (waaronder het beschikbaar hebben van een BHV-hulpverlener) tijdens de levering, bouw, uitvoering en afbouw te waarborgen.
 2. Indien de wederpartij deze veiligheidsmaatregelen om wat voor redenen dan ook niet kan uitvoeren of handhaven, is Skippy- Rent gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst te weigeren en de kosten verbonden aan deze gemotiveerde weigering aan de wederpartij in rekening brengen.
 3. Het is ten strengste verboden een hittebron te plaatsen in en om de nabijheid van het huurobject, dit in verband met de veiligheid van de Skippy- rent en anderen. Onder een hittebron wordt verstaan barbecues op gas, kolen en elektriciteit. Vuurkorven, gasfornuizen, kooktoestellen, terrasverwarming, heaters, fakkels en dergelijke.

Artikel 11 Bijzondere bepalingen tentenverhuur

 1. Indien voor plaatsing van een tent toestemming van een derde nodig is, draagt wederpartij tijdig zorg voor de verkrijging van de toestemming. Van de toestemming doet zij schriftelijk aan Skippy-Rent blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming(en) komt geheel voor risico van wederpartij. Aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen en geplaatst houden van een tent van welke aard ook, komen geheel voor rekening van wederpartij, ook indien reeds door Skippy-Rent is voldaan.
 2. Wederpartij stelt tijdig voor eigen rekening en risico het afgesproken aantal personen voor het monteren/installeren en demonteren van de tent beschikbaar.
 3. Weder partij stelt tijdig voor eigen rekening en risico materialen, zoals afgesproken voor montage/demontage beschikbaar.
 4. Wederpartij bepaalt de plaats, waar het de tent wordt opgericht. Hij onderzoekt of en staat ervoor in dat het goed op de plaats van oprichting veilig en zonder schade aan andermans zaken en/of inbreuk op andermans rechten kan worden opgericht. Hij licht Skippy-Rent in over de aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op of in de grond. Het terrein, waarop de tent dient te worden geplaatst, dient horizontaal en geëgaliseerd te zijn. Skippy-Rent kan van wederpartij verlangen dat deze een andere locatie aanwijst, indien de door wederpartij aangewezen locatie hem ongeschikt en/of onveilig en/of niet zonder risico voor schade voorkomt. Op het niet gebruik maken door Skippy-Rent van deze bevoegdheid kan wederpartij zich niet jegens Skippy-Rent beroepen. Wederpartij staat ervoor in dat op de dag, die voor het afleveren en/of monteren van de tent door Skippy-Rent is overeengekomen, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is en goed te berijden is ook door zware vrachtwagens. Voorzieningen, die voor een en ander nodig zijn, worden door wederpartij getroffen en komen geheel voor zijn rekening.
 5. Wederpartij dient Skippy-Rent tijdig te attenderen op aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op of in de grond. Bij gebreke hiervan zal Skippy-Rent nimmer aansprakelijk zijn voor bij plaatsen of verwijderen van de verhuurde tent aangebrachte schade aan kabels, leidingen, buizen en andere werken op of in de grond. Schade in welke vorm dan ook ontstaan aan/in de grond door het verankeren van goed en/of tenten aan de werkplek zijn voor rekening van de wederpartij.
 6. Indien Skippy-Rent zorg draagt voor het monteren/installeren en/of demonteren/afvoeren van de gehuurde tent, biedt wederpartij hem de tijdsruimte die Skippy-Rent redelijkerwijs nodig heeft om de werkzaamheden uit te voeren.
 7. Behoudens opzet of grove schuld van leidinggevenden van Skippy-Rent blijft alle schade aan het terrein en/of aan gebouwen, leidingen, buizen of andere voorwerpen op of in de grond als gevolg van het plaatsen of verwijderen door Skippy-Rent van de tent uitsluitend voor rekening van wederpartij. De wederpartij vrijwaart Skippy-Rent of derden ter zake van dergelijke schade.
 8. Het door Skippy-Rent niet-tijdig aan wederpartij ter beschikking stellen van de tent c.q. het niet-tijdig door Skippy-Rent weghalen van de tent bij wederpartij of anderszins zal Skippy-Rent niet kunnen worden toegerekend indien dit het gevolg is van al dan niet voorzienbare buiten de macht van Skippy-Rent gelegen omstandigheden als hoedanig in elk geval zullen gelden: slecht weer, brand explosie of uitstroming van gevaarlijke stoffen en/of gassen of gevaar daarvoor, tekortschieten van wederpartij of derden zoals toeleveranciers en transporteurs, ziekte van niet eenvoudig te vervangen personeel, staking, bezetting of blokkade en overheidsmaatregelen of andere in art. 18 genoemde overmachtssituaties.
 9. Behoudens voor zover nakoming als blijvend onmogelijk heeft te gelden, is ontbinding van de huurovereenkomst door wederpartij wegens niet-tijdig terbeschikkingstelling van de tent niet mogelijk dan nadat wederpartij schriftelijk aan Skippy-Rent (alle omstandigheden in ogenschouw nemend) een redelijke nadere termijn tot nakoming heeft gegeven en ook binnen deze nadere termijn nakoming niet heeft plaats gevonden.
 10. Wederpartij zal in of aan de tent geen veranderingen brengen. Het verplaatsen, beplakken, beschilderen of anderszins bewerken van de tent is niet toegestaan.
 11. Voor zover Skippy-Rent zorg draagt voor het monteren/installeren en/of demonteren/afvoeren van de tent, biedt wederpartij hem de tijdsruimte die Skippy-Rent redelijkerwijs nodig heeft om de werkzaamheden uit te voeren. Tenzij anders overeengekomen worden de werkzaamheden op de gewone werkdagen binnen de bij Skippy-Rent gebruikelijke werktijden overdag uitgevoerd.
 12. Vanaf het moment dat de tent te zijner beschikking staat tot het moment waarop de overeenkomst eindigt of, indien later, het gebruik door wederpartij van de tent eindigt, neemt wederpartij alle in redelijkheid te vergen maatregelen tot voorkoming van schade aan of verlies van de tent, die respectievelijk dat veroorzaakt wordt door personen of zaken van wie respectievelijk waarvan wederpartij op enigerlei wijze gebruik maakt, en de daaruit voor Skippy-Rent voortvloeiende schade komt echter in ieder geval voor rekening van wederpartij. Wederpartij zal de tent deugdelijk tijdelijk verzekeren en, ingeval in het goed openbare evenementen plaatsvinden, een evenementenaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Wederpartij vrijwaart Skippy-Rent voor schade aan derden tijdens dergelijke evenementen, veroorzaakt door of verbandhoudende met gebreken in de tent.
 13. Wederpartij zal de tent terstond na afgifte – bij installatie door Skippy-Rent na installatie nauwgezet op eventuele manco’s en gebreken controleren en eventueel vastgestelde manco’s en/of gebreken terstond na vaststelling mondeling met schriftelijke bevestiging aan Skippy-Rent melden, een en ander op straffe van verval van het recht om op manco’s en/of gebreken, die redelijkerwijs ontdekt en gemeld hadden kunnen worden, een beroep te doen. Gebreken, die bij een nauwgezette controle na afgifte niet ontdekt hadden kunnen worden maar nadien worden ontdekt, dienen op straffe van verval van het recht om er een beroep op te doen terstond na ontdekking mondeling met schriftelijke bevestiging aan Skippy-Rent te worden gemeld. Tijdig gemelde manco’s en gebreken zal Skippy-Rent ongedaan maken door aanvulling respectievelijk – naar keuze van Skippy-Rent – reparatie of vervanging. Alleen manco’s en gebreken, die overeenkomstig het in de vorige alinea bepaalde tijdig zijn gemeld, geven een grond voor ontbinding van de huurovereenkomst door wederpartij. Echter ontbinding kan slechts indien Skippy-Rent na een aanmaning daartoe niet erin slaagt de manco’s en/of gebreken binnen redelijke termijn in een aanvaardbare mate ongedaan te maken en verder slechts voor zover instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van wederpartij kan worden gevergd.
 14. Na einde van de huuroverkomst stelt wederpartij de tent direct geheel ter beschikking van Skippy-Rent door, tenzij anders is overeengekomen, aflevering bij Skippy-Rent.
 15. Voor iedere kalenderdag, dat wederpartij nalaat de tent aan Skippy-Rent ter beschikking te stellen, verbeurt wederpartij een boete van 20% van de totale huursom, zulks onverminderd Skippy-Rents recht op schadevergoeding overeenkomstig de wet, welke schadevergoeding ten minste gelijk is aan het bedrag dat wederpartij onder de huurovereenkomst over de betreffende periode verschuldigd zou zijn geweest. In dit verband geldt een gedeelte van een kalenderweek als een volle kalenderweek.
 16. Skippy-Rent is gerechtigd om al hetgeen hij uit of in verband met de tent van wederpartij opeisbaar heeft te vorderen met de van hem ontvangen waarborgsom te verrekenen. Deze verrekening kan ook gedurende de looptijd van de huuroverkomst plaatsvinden. Skippy-Rent kan in het laatste geval verlangen dat wederpartij de waarborgsom verschuldigd. Hij is tot terugbetaling van de waarborgsom c.q. van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat Skippy-Rent niets meer van wederpartij te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen.
 17. Voor zover ter zake van het tentenverhuur deze bijzondere bepalingen niet volstaan, zijn de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 12 Prijs

 1. In de overeenkomst zijn de door de wederpartij te betalen kosten in euro’s vastgelegd.
 2. Alle prijzen zijn exclusief btw.
 3. Skippy- Rent heeft het recht om in de contractperiode de prijs te wijzigen in verband met prijsontwikkelingen. Hieronder wordt onder meer verstaan: wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere omstandigheden die een verhoging van de kosten voor Skippy- Rent met zich meebrengen. Wijzigingen gaan binnen één maand na aankondiging daarvan in.
 4. De wederpartij aanvaardt dat de hoogte van de kosten van de overeenkomst kunnen worden beïnvloed wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang ongeacht welke partij hiervoor de aanleiding heeft gegeven. Kosten voor extra werkzaam/zaken zullen mondeling worden besproken en apart aan de wederpartij in rekening gebracht.

Artikel 13 Betaling

 1. Betaling dient contant te geschieden bij het ter beschikking stellen van het gehuurde.
 2. Betaling van de bijkomende kosten op grond van het vuil, beschadigd en/of te laat afleveren van het gehuurde dient eveneens contant te geschieden bij het retourneren van het gehuurde.
 3. Indien tussen partijen is overeengekomen per factuur te betalen, dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige opschorting, verrekening of aftrek te geschieden.
 4. Skippy-Rent is bevoegd een kredietbeperkingstoeslag te berekenen en/of vooruitbetaling van andere waarborgen te verlangen.
 5. Indien de wederpartij niet direct contant betaalt of conform art. 13.3 niet tijdig betaalt, treedt van rechtswege verzuim in en is de wederpartij aan Skippy-Rent vertragingsrente verschuldigd van 1,5% van het factuurbedrag voor iedere maand dat de wederpartij met betaling in verzuim is. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand.
 6. Indien art. 13.5 in vervulling treedt, heeft Skippy-Rent het recht de uitvoering van overeenkomsten op te schorten en het goed terug te nemen totdat de wederpartij integraal aan haar verplichtingen heeft gedaan.
 7. De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van (buitengerechtelijke) kosten en verschuldigde rente en daarna ter afdoening van de hoofdsom die het langst openstaat. Specifieke (deel)betalingen op latere hoofdsommen c.q. facturen treffen geen doel.
 8. Onder de in art. 13.7 vermelde buitengerechtelijke kosten worden tevens begrepen de volledige incasso-, bureau-, administratie- en afwikkelingskosten van advocaten, deurwaarders en schade-experts.

Artikel 14 Annulering

 1. De wederpartij is bevoegd de huurovereenkomst voor de opleveringsdatum te annuleren mits zij van de annulering in een aangetekend schrijven aan Skippy-Rent doet blijken en zij voor of gelijktijdig met de annulering aan Skippy-Rent een bedrag betaalt van:
  – 25% van de huurprijs bij annulering op een tijdstip gelegen in de periode van meer dan 120 dagen voor de opleveringsdatum;
  – 40% van de huurprijs bij annulering in de periode vanaf de 120ste tot en met 61ste dag voor de opleveringsdatum;
  – 60% van de huurprijs bij annulering in de periode vanaf de 60ste tot en met de 31ste dag voor opleveringsdatum.
  – 70% van de huurprijs bij annulering op een tijdstip gelegen in de periode vanaf de 30ste tot en met de 15e dag voor de opleveringsdatum.
  – 100% van de huurprijs bij annulering op een tijdstip gelegen in de periode van minder dan 14 dagen voor de opleveringsdatum.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 1. Skippy-Rent aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door wederpartij geleden schade die gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Skippy-Rent in de nakoming van de huurovereenkomst. Deze aanvaarding is beperkt tot de gevallen die door de verzekeringsmaatschappij van Skippy-Rent wordt gedekt en is beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij daadwerkelijk uitkeert.
 2. Indien de verzekeraar van Skippy-Rent ter zake van de voor aanvaarding vatbare schadegevallen (zie art. 15.1) niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot een tienvoud van het factuurbedrag met een maximum van € 9.000,- en een minimum van € 100,-.
 3. Skippy-Rent aanvaardt in afwijking van art. 15.1 en 15.2 geen aansprakelijkheid als gevolg van een herstelling of verandering aan het gehuurde tijdens de (verlengde) huurperiode doch vóór teruggave van het goed aan Skippy-Rent gedaan door de wederpartij, diens ondergeschikte of een andere betrokken derde; schade wegens overschrijding van (leverings)termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de wederpartij, een van diens ondergeschikten of een andere betrokken derde.
 4. Skippy-Rent is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden evenwel niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Skippy-Rent en haar ondergeschikten.
 5. Voor zover het door de wederpartij niet naleven van zijn contractuele en/of wettelijke verplichtingen ten gevolge zou hebben dat Skippy-Rent jegens derden aansprakelijk wordt gesteld, vrijwaart de wederpartij hierbij Skippy-Rent voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheidstelling.
 6. Wederpartij is aansprakelijk voor elke schade, inclusief bedrijfsschade en – kosten, die Skippy-Rent, personen en/of ondernemingen werkzaam bij of voor Skippy-Rent en derden tengevolge van de wanprestatie van wederpartij dan wel het onrechtmatig handelen door wederpartij mochten lijden.
 7. Een gelijke aansprakelijkheid van wederpartij bestaat voor schade veroorzaakt/toegebracht door zaken die wederpartij voor de uitvoering van de verhuurovereenkomst gebruikt aan bovengenoemde kring van personen, ondernemingen en derden.

Artikel 16 Verzekering

 1. Op aanvraag verstrekken wij u informatie over de dekking en het eigen risico van onze materieelverzekering.
 2. Gedurende de tijd dat de gehuurde goederen ter beschikking zijn gesteld draagt de wederpartij het volle risico en verantwoording over de gehuurde goederen. De wederpartij zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadigingen ten gevolge van brand etc.

Artikel 17 Reclames

 1. Het door Skippy-Rent ter beschikking gestelde goed wordt geacht aan de overeenkomst te beantwoorden. De wederpartij dient op het moment van de terbeschikkingstelling van het goed te onderzoeken of deze beantwoordt aan de overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 24 uur na in ontvangstneming, gespecificeerd en schriftelijk aan Skippy-Rent te melden.
 2. Vanaf het moment van het in gebruik nemen van het gehuurde vervalt het recht tot reclameren, tenzij de wederpartij onmiddellijk, gemotiveerd en expliciet aangeeft dat zulks niet het geval is.
 3. De reclames betreffende enige andere tekortkoming in de nakoming van de contractuele verplichtingen van de Skippy-Rent worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze binnen 24 uur na constatering door de wederpartij door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Skippy-Rent worden medegedeeld. Niet nakoming van deze termijn doet het reclamerecht vervallen.

Artikel 18 Overmacht

 1. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de verhuurovereenkomst en die leiden tot een niet behoorlijke levering door Skippy-Rent als gevolg van (onder meer) stormachtig weer (windkracht 8 en hoger of windstoten vanaf 50 km/uur), (transport) vertragingen, geen of onvolledige aflevering door wederpartijen van Skippy-Rent, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van Skippy-Rent van de betreffende overeenkomst benodigde zaken of diensten, algemene vervoersproblemen, werkstakingen, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of personeelsschaarste, oorlog dan wel sluiting van ‘s lands grenzen.
 2. In het geval van een overmachtssituatie worden de leverings- en andere verplichtingen van Skippy-Rent opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Skippy-Rent niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijk e tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Skippy-Rent bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Skippy-Rent gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 19 Eigendomsvoorbehoud

 1. Het goed blijft te allen tijde volledig eigendom van Skippy-Rent.
 2. In geval van koop blijft het goed eigendom van Skippy-Rent totdat de koopsom (vermeerderd met de evt. verschuldigde kosten en rente) volledig door de wederpartij is voldaan.
 3. Het is de wederpartij als huurder of als koper (indien het eigendomsvoorbehoud ex. art. 19.2 nog van kracht is) van het goed van Skippy-Rent verboden.
  – het goed aan derden te verkopen, af te staan, te bezwaren, in gebruik te geven of een andere wijze te vervreemden of daarop een beperkt recht te vestigen;
  – het goed geheel of gedeeltelijk te demonteren, enige reparatiehandeling aan het goed uit te (doen) voeren.
 4. Onderverhuur van de goederen aan derden door de wederpartij is alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Skippy-Rent mogelijk.

Artikel 20 Ontbinding

 1. Indien de wederpartij een of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt, indien de wederpartij zijn/haar faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, indien wederpartij failliet wordt verklaard, indien wederpartij zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stil legt en/of indien op het vermogen van de wederpartij geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd, is de wederpartij in verzuim en heeft Skippy-Rent de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is te ontbinden, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn Skippy-Rent en de wederpartij gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, ongeacht een verder recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de overeenkomst niet nakomt.
 3. Indien een partij gebruik maakt van het in de voorgaande leden vastgestelde recht, wordt de wederpartij schriftelijk in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
 4. In gevallen in lid 1 en 2 genoemd, is Skippy-Rent te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het goed bij de wederpartij terug te halen. De wederpartij verplicht zich op voorhand alsdan aan Skippy-Rent de in dat verband door Skippy-Rent gewenste medewerking te verlenen. Voorts is Skippy-Rent in gevallen in lid 1 en 2 genoemd nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de wederpartij hetzij door derden in verband met het terughalen van het goed c.q. het niet-continueren van de overeenkomst wordt geleden. De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding en dergelijke die door Skippy-Rent bij uitoefening van de hiervoor omschreven bevoegdheid tot terughalen worden gemaakt, komen voor rekening van de wederpartij.
 5. Onverminderd het vorenstaande is de wederpartij aan Skippy-Rent verschuldigd alle kosten welke Skippy-Rent maakt tot inning van de aan Skippy-Rent verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van Skippy-Rent om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor Skippy-Rent voortvloeien uit niet, niet-tijdig of niet behoorlijke nakoming of ontbinding van deze overeenkomst.
 6. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs deurwaarders en schade-experts.

Artikel 21 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Skippy-Rent en de wederpartij worden voorgelegd aan de bevoegde (kanton)rechter te Arnhem.

Typefouten en wijzigingen voorbehouden.

Versie april 2018

Wij komen dit product graag bij u leveren o.a. in:

Amersfoort, Amsterdam, Alphen aan den Rijn, Apeldoorn, Arnhem, Almere, Almelo, Baarn, Barneveld, Beesd, Bennekom, Berkel en Rodenrijs, Beuningen, Bleiswijk, Boskoop, Breukelen, Bussum, Culemborg, Deil, Delft, Den Haag, Diemen, Deventer, Dodewaard, Doorn, Duiven, Echteld, Ede, Eerbeek, Eldik, Elspeet, Elst, Enter, Epe, Ochten, Deil, Geldermalsen, Gouda, Gorinchem, Harderwijk, Harskamp, Hazerswoude-Dorp, Heerde, Hengelo, Herveld, Heteren, Hilversum, Hoenderloo, Hoevelaken, Holten, Huizen, Kesteren, Kerkdriel, Kootwijkerbroek, Leersum, Leerdam, Leiden, Leusden, Lunteren, Loenen, Maarssen, Markelo, Maurik, Naarden, Neede, Nunspeet, Nieuwegein, Nijverdal, Nijmegen, Opheusden, Oss, Oudewater, Putten, Raalte, Rhenen, Rijssen, Rotterdam, Soest, Soesterberg, Stroe, Tiel, Vaassen, Uddel, Uithoorn, Uchelen, Utrecht, Vaassen, Veenendaal, Vianen, Vorden, Voorthuizen, Waardenburg, Waddinxveen, Wageningen, Westervoort, Wezep, Wierden, Woudenberg, Zeewolde, Zeist, Zetten, Zutphen, Zwolle

Vraag of opmerking over ons product?


Bel ons Schrijf ons Stel je vraag